عکس نوشته غمگین شعر رفتی و بعد تو هر خاطره نَم پس می داد برای پروفایل

رفتی و بعد تو هر خاطره نَم پس می داد
آینه عکس خودم را به خودم پس می داد
(سعید شیروانی)

بعد تو هر خاطره نم پس می داد

4+