عکس نوشته غمگین تنها کسی که لبخندمو میخواست برای پروفایل

تنها کسی که لبخندمو میخواست عکاس بود
که اونم پولشو گرفت و رفت !

تنها کسی که لبخندمو میخواست

2+