عکس نوشته غمگین نمی دانم چرا برای پروفایل

نمی دانم چرا اما به قدری دوستت دارم
که از بیچارگی گاهی به حال خویش می گریَم

(فاضل نظری)

به قدری دوستت دارم 

3+