عکس نوشته غمگین شعر از باباطاهر برای پروفایل

سه درد آمو بجانم هر سه یکبار
غریبی و اسیری و غم یار
غریبی و اسیری چاره دیره
غم یار و غم یار و غم یار

سه درد آمو بجانم هر سه یکبار

1+