عکس نوشته خدایا – عکس نوشته ماه رمضان برای پروفایل

خدایا
سجاده ام باز است
آغوش تو بازتر
نزدیک که میشوم
چنان مرا دربرمیگیری که جانی دوباره میگیرم

عکس نوشته ماه رمضان

4+