عکس نوشته حال دلم اما فقط با تو خوب بود برای پروفایل

نمیدانم بگویم
“متاسفانه”
یا “خوشبختانه”…
حالِ دلم اما،
فقط با “تو” خوب بود!
(علی قاضی نظام)

عکس نوشته حال دلم اما فقط با تو خوب بود

5+