عکس نوشته غمگین شعر نوشتم درد دل هایم برای پروفایل

نوشتم درد دلهایم ،همه گفتند عالی بود
ندانستند که درمانی ،برای زخم کاری بود
نوشتم درد دل هایم
نوشتم درد دلهایم ،همه گفتند عالی بود
ندانستند که درمانی ،برای زخم کاری بود
نوشتم درد دلهایم، شبیه شعر بر دفتر
ندانستند که هر شعرم، برایم یادگاری بود
نوشتم درد دلهایم، همه خواندند اما حیف
ندانستند که سوز من، همه ازغمگساری بود
نوشتم درد دلهایم ،همه گفتند شاعر شد
ندانستند که دلتنگی، دلیل بیقراری بود
نوشتم درد دلهایم ،گهی شاد و گهی غمگین
ندانستند که این خنده، فقط چهره نگاری بود
نوشتم درد دلهایم ،زدست روزگار بد
ندانستند که اشک چشم ،برایم برد باری بود
نوشتم درد دلهایم ،به شبها کنج یک خلوت
لقب سنگ صبورم داد،عجب شب زنده داری بود

(شاعر: جواد الماسی)

1+