عکس نوشته شعر به چشمم زندگی هر وقت مشکل شد برای پروفایل

به چشمم زندگی هر وقت مشکل شد

نگاهی کردی و حل مسائل شد

(امیر اکبرزاده)

عکس نوشته به چشمم زندگی هر وقت مشکل شد

5+
برچسب ها: