عکس نوشته غمگین چنان تنهای تنهایم برای پروفایل

چنان تنهای تنهایم، که حتّی نیستم با خود
نمی دانم که عُمری را چگونه زیستم با خود
خدا بر موجِ خون خواهد سه ربعِ غیرِ مسکون را
زِ بس بگریستم بی خویشتن، بگریستم با خود
گدا و شیخ و شه دانند هر یک چندشان چون است
منِ بیدل نمی دانم که حتی کیستم با خود …

(شعر: مهدی اخوان ثالث)

چنان تنهای تنهایم

4+