عکس نوشته از سعدی – پروفایل برای سربازی

در طالع من نیست که نزدیک تو باشم
می‌گویمت از دور دعا گر برسانند

در طالع من نیست که نزدیک تو باشم

2+