عکس نوشته غمگین شعر ظاهرا معنی برگرد نمی‌دانی چیست برای پروفایل

در کجا علم سخن یاد گرفتی که هنوز
ظاهرا معنی «برگرد» نمی‌دانی چیست

ظاهرا معنی برگرد نمی‌دانی چیست

نازپرورده‌ای و درد نمی‌دانی چیست
گریۀ ممتد یک مردنمی‌دانی چیست
روی پوشاندی و پوشاندن این ماه تمام
آنچه با اهل زمین کرد نمی‌دانی چیست
در کجا علم سخن یاد گرفتی که هنوز
ظاهرا معنی «برگرد» نمی‌دانی چیست
شادمان باش ولی حال مرا هیچ مپرس !
آنچه غم بر سرم آورد نمی‌دانی چیست
گفتم از عشق تو دلخون شده‌ام، خندیدی
نازپرورده‌ای و درد نمی‌دانی چیست….

(سجاد سامانی)

2+