عکس نوشته عاشقانه هر کسی یک دلبر جانانه دارد من تو را برای پروفایل

هرکسی در یک ستاره بخت خود را دیده است
پیش خود یک آسمان افسانه دارد؛ من تو را
عاشق شوریده دل، در دفتر شعرش نوشت:
هرکسی یک دلبر جانانه دارد؛ من تو را

(شعر: مهدی اخوان ثالث)

هر کسی یک دلبر جانانه دارد من تو را

4+