عکس نوشته عاشقانه ای بلای تو به جانم از شهریار برای پروفایل

ای برای تو بمیرم، که تو تب‌کردهٔ عشقی
ای بلای تو بجانم، که تو جانی و جهانی

ای بلای تو به جانم

3+