عکس نوشته عاشقانه آخر هر راه به بن بست توست برای پروفایل

خانه خرابی من از دست توست
آخر هر راه به بن بست توست

(علیرضا آذر)

عاشقانه آخر هر راه به بن بست توست

3+