عکس نوشته غمگین حال پریشان من از آرش شریعتی برای پروفایل

بیا که حال پریشان من چه پی در پی
شبیه زلف تو در باد ، شانه میخواهد

بیا که حال پریشان من

3+