عکس نوشته بهار جان برای پروفایل

بهار جان بگو در کدام کوچه عاشق شده ای که هوایت بوی یار میدهد

(شیما سبحانی)

بهار جان بگو در کدام کوچه عاشق شده ای

4+