عکس نوشته عاشقانه شعر بجز وصال تو از فروغی بسطامی برای پروفایل

بجز وصال تو هیچ از خدا نخواسته ایم
که حاجتی نتوان خواست از خدا جز تو

بجز وصال تو هیچ از خدا نخواسته ایم

4+