عکس نوشته غمگین هیچ مسکنی برای پروفایل

هیچ مسکنی جواب نمی دهد
وقتی
تو جوابم را نمی دهی..!

(مانگ میرزایی)

هیچ مسکنی جواب نمی دهد

5+