عکس نوشته عاشقانه ‎من همیشه نگاهم به ماهه برای پروفایل

مهم نیست چندتا ستاره بهم چشمک میزنه
‎من همیشه نگاهم به ماهه

من همیشه نگاهم به ماهه

3+