عکس نوشته عاشقانه شعر آغوشت اندک جایی از احمد شاملو برای پروفایل

و آغوشت
اندک جایی برای زیستن
اندک جایی برای مردن

آغوشت اندک جایی برای زیستن

5+