عکس نوشته غمگین چه سخت است برای پروفایل

چه سخت است!
برای آدمی که دلش میخواهد
به اندازه تمام خداحافظی‌های دنیا برود…
و جایی برای رفتن نداشته باشد

(امیر وجود)

عکس نوشته غمگین چه سخت است

6+