عکس نوشته عاشقانه فانتزی برای پروفایل

صد بار گفتمش وسط حرف من نخند
یکبار خنده کرد
بیا عاشقش شدم

(فرامرز عرب عامری)

صد بار گفتمش وسط حرف من نخند

3+