عکس نوشته عاشقانه جای خلوتی می خواهم برای پروفایل

جای خلوتی می خواهم
و صدای تو را که دائم بگویی
دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم

جای خلوتی می خواهم

5+