عکس نوشته عاشقانه  من معجزه را فردی می نامم برای پروفایل

من معجزه را فردی می‌نامم
که می‌شود ؛ در آغوشش
عالم و آدم را از یاد برد

(المیرا دهنوی)

عکس عاشقانه معجزه

1+