عکس نوشته عاشق شدنت فرض محالیست برای پروفایل

گفتند که
عاشق شدنت،
فرضِ محالیست!
من آدمِ رد کردنِ این فرض محالم

عاشق شدنت فرض محالیست

9+