عکس نوشته عاشقانه تو مرد منی برای پروفایل

تصورکن،
خودت را نزدیک مرگ ببینی
و ناگهان کسی در زندگیت ظهور کند!
از جنس معجزه…کسی بیاید اهلِ روشنایی
کسی بیاید ایمان از دست رفته ات را
به تو باز گرداند…
من که نمیتوانم همچین آدمی را فراموش کنم!
تو مرد منی…مرد روشن زندگی من!

(نورا مرغوب)

تو مرد منی

7+