عکس نوشته غمگین توی تنهایی خود فکر مسکن باشی

عکس نوشته شعر از علی صفری برای پروفایل

توی تنهایی خود فکر مسکن باشی
قرص اعصاب فقط شامل حالت باشد

توی تنهایی خود فکر مسکن باشی

فکر کن قهوه بنوشی ته فالت باشد
بعد از این دیدن او فرض محالت باشد
از خدا ساده بپرسی که تو اصلا هستی !؟
گریه ات باعث تکرار سوالت باشد
چمدان پر بکنی خاطره ها را ببری
عکسهایش همه عمر وبالت باشد
روز و شب قصه ببافی که تو را می خواهد
باز پیچیده ترین شکل خیالت باشد
توی تنهایی خود فکر مسکن باشی
قرص اعصاب فقط شامل حالت باشد
“ای که از کوچه معشوقه ما می گذری”
قسمت ما نشد این عشق حلالت باشد…

“علی صفری”

5+