عکس نوشته عاشقانه می خواهمت از سیمین بهبهانی برای پروفایل

می خواهمت، که خواستنی تر ز هر کسی
کو واژه ای که ساده تر از این بیان کنم؟

عکس نوشته عاشقانه می خواهمت

5+