عکس نوشته عاشقانه جان دل از سونا محمدی برای پروفایل

جان دل مگر میشود تو باشی
دستانت در دستانم قفل باشد
آرزویی دیگر داشته باشم

عکس نوشته عاشقانه جان دل

2+