عکس نوشته عاشقانه شعر دل ز جان برگیر از سعدی برای پروفایل

دل ز جان برگیر و در بر گیر یار مهربان
گر بدین مقدارت آن دولت میسر می‌شود

دل ز جان برگیر و در بر گیر یار مهربان

3+