عکس نوشته عاشقانه جگر گوشه ام تویی برای پروفایل

تمام گوشه های جهان راهم بگردم جگر گوشه ام تویی

(رضا مقصودی)

2+