عکس نوشته غمگین بزن باران که من هم ابریم بزن باران پر از بی صبریم

عکس نوشته آهنگ بزن باران از گروه ایهام برای پروفایل

بزن باران که من هم ابریم بزن باران پر از بی صبریم
بزن باران که این دیوانه سرگردان بماند
بزن باران که من هم ابریم

5+