عکس نوشته عاشقانه به سبک خودم دوستت دارم برای پروفایل

شبیه به هیچ کس نه!
به سبک خودم دوستت دارم
تو را باید خاص دوست داشت

به سبک خودم دوستت دارم

3+