عکس نوشته عاشقانه من سخت نمیگیرم برای پروفایل

من سخت نمی گیرم، سخت است جهان بی تو
با مرگ گلاویزم، تنگ است زمان بی تو
هر شب پس هر پاییز، پاییز دگر روید
این است جهان بی تو، تکرار خزان بی تو

(شاعر: سما صفایی)

سخت است جهان بی تو

5+