عکس نوشته عاشقانه شعر ز غوغای جهان فارغ از وحشی بافقی برای پروفایل

به سودای تو مشغولم ز غوغای جهان فارغ
ز هجر دائمی ایمن ز وصل جاودان فارغ

ز غوغای جهان فارغ

7+