عکس نوشته هنوز خدا هست برای پروفایل 

وقتی از همه نا امیدی هنوز خدا هست، معجزه ها هر روز دارند اتفاق می افتند.
شاید فردا هم روز شما باشد.

هنوز خدا هست

9+