عکس نوشته عاشقانه باورم شده بود از محسن دعاوی برای پروفایل

باورم شده بود که دنیا زشت و پوچ است که سر و کله ی تو پیدا شد

عکس نوشته عاشقانه باورم شده بود

4+