عکس نوشته عاشقانه بغلم کن برای پروفایل

بغلم کن که هوا سرد تر از این نشود
زندگی خوب شود … باد خبرچین نشود
بی هوا بوسه بزن عشق دو چندان بشود
بوسه آنگاه قشنگ است که تمرین نشود

(شعر: محمدرضا میرزازاده)

بغلم کن که هوا سرد تر از این نشود

3+