عکس نوشته عاشقانه مرا محکم بغل کن برای پروفایل

مرا محکم بغل کن ،
حواس همه پرت برف است

مرا محکم بغل کن

3+