عکس نوشته عاشقانه همه ی حسای خوب برای پروفایل

همه ی حسای خوبُ
“تو” یه جا داری عجیبه!
نمیدونم که چجور شد؛
عاشقت شدم غریبه

عکس نوشته عاشقانه همه ی حسای خوب

3+