عکس نوشته غمگین آرزویم بود از سجاد سامانی برای پروفایل

آرزویم بود و
با خلقی بیانش کرده ام
وای بر “من”
آرزوی دیگرانش کرده ام….

آرزویم بود و با خلقی بیانش کرده ام

4+