عکس نوشته شعر کی دیده که شب بمونه از احمد شاملو برای پروفایل

بارون ریشه ریشه، شب دیگه صب نمی‌شه
بچه خسه مونده، چیزی به صب نمونده
غصه نخور دیوونه، کی دیده که شب بمونه
زهره‌ی تابون این‌جاس، تو گره مشت مرداس
وقتی که مردا پاشن، ابرا زِ‌هم می‌پاشن

غصه نخور دیوونه کی دیده که شب بمونه

3+