عکس نوشته غمگین وقتی یکیو غرق خودت کردی برای پروفایل

وقتی،
یکیو غرق خودت کردی!
باید غریق نجاتشم باشی؛
نه اینکه بذاری خفه بشه؛
از بی توجهیت

وقتی یکیو غرق خودت کردی

5+