عکس نوشته به هوایی که از لیلا مقربی برای پروفایل

به هوایی
که دهد مژده تو را
جان بدهم…

به هوایی که دهد مژده تو را

5+