عکس نوشته شعر عاشقانه بخند بیشتر از سجاد سامانی برای پروفایل

بخند بیشتر و بیشتر که خنده تو
دل مرا که اسیر غم است شاد کند

عاشقانه بخند بیشتر و بیشتر

عجیب نیست اگر تکیه هم به باد کند
به ابروان هلالت مجال جلوه بده
که کار و کاسبی ماه را کساد کند
رقیب گفت که دور تو ماهرو کم نیست
به طعنه گفتمش آری، خدا زیاد کند !
بخند بیشتر و بیشتر که خنده تو
دل مرا که اسیر غم است شاد کند
چقدر برگ گل آویختم به خود که بهار
از این درخت که خشکیده است یاد کند

(شعر: سجاد سامانی)

6+