عکس نوشته غمگین دلسردی تو برای پروفایل

می خندم، چون برای کسی که دلسردی تو را تجربه کرده
این برف و بوران به شوخی شبیه است!!

(رسول ادهمی)

کسی که دلسردی تو را تجربه کرده

3+