عکس نوشته عاشقانه انتظار برای پروفایل

انتظار، زیباترین نقاشی دنیاست
وقتی حاصل تصویرش تو باشی

انتظار زیباترین نقاشی دنیاست

3+