عکس نوشته عاشقانه مغرورترین مرد جهان برای پروفایل

مغرورترین مرد جهان هم که باشی
گاه و بیگاه به لبخند زنی محتاجی.
برایش دیوانه شو چرا که عشقی عاقلانه،
هیچ زنی را افسون نمیکند

(اسماعیل دلبری)

عکس نوشته عاشقانه مغرورترین مرد جهان

6+