عکس نوشته غمگین از الهه سلطانی برای پروفایل

من همین یک نفرم
در دلم اما انگار
صد نفر مثل من از رفتن تو غمگینند

عکس نوشته صد نفر مثل من از رفتن تو غمگینند

2+