عکس نوشته شعر از سعید بیابانکی برای پروفایل

با من چه کرده است ببین بی ارادگی
افتاده ام به دام تو ای گل به سادگی

افتاده ام به دام تو ای گل به سادگی

با من چه کرده است ببین بی ارادگی
افتاده ام به دام تو ای گل به سادگی
جای ترنج،دست و دل از خود بریده ام
این است راز و رمز دل از دست دادگی
ای سرو! ذکر خیر تو را از درخت ها…
افتادگی شنیده ام و ایستادگی
روحی زلال دارم و جانی زلال تر
آموختم از آینه ها صاف و سادگی
با سکّه ها بگو غزلم را رها کنند
شاعر کجا و تهمت اشراف زادگی ….

(شاعر: سعید بیابانکی)

2+